Schemat procesu certyfikacji

 

 

UCHWAŁA  nr  6 / 2017

Komitetu Programowego  

Polskiego Związku Motorowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców

podjęta na posiedzeniu w dniu 30 maja 2017 roku.

w sprawie: oceny zachowania bezstronności w procesie certyfikacji.

Zachowanie obiektywności w procesie certyfikacji jest podstawowym obowiązkiem wszystkich osób zarządzających i zatrudnionych w Polskim Związku Motorowym Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców. Komitet Programowy zobowiązuje Kierownika jednostki certyfikującej i Komitet Techniczny PZM CCR do zapewnienia wszelkich warunków niezbędnych do zachowania bezstronności     w tym braku konfliktów interesów, lub ich rozwiązywania w taki sposób, aby nie miały, niekorzystnego wpływu na późniejsze działania jednostki certyfikującej.

Komitet Programowy uznaje, że aktualna struktura organizacyjna PZM Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców obejmująca Komitet Programowy, Komitet Techniczny i Kierownika Centrum dobrze służy zarządzaniu bezstronnością, w szczególności poprzez zapewnienie kontroli nad procesem certyfikacji i bieżącą analizą zagrożeń bezstronności procesu.

W ocenie Komitetu Programowego Polityka PZM CCR i procedury certyfikacji zapewniają bezstronność procesu i uczciwe traktowanie certyfikowanych.

Nie stwierdza się występowania nacisków finansowych, gospodarczych i innych, które mogłyby zagrozić bezstronności. Ewentualne zagrożenia są na bieżąco monitorowane przez PZM CCR. Komitet Programowy w celu zapewnienia przejrzystości procesu kontroli konfliktu interesów, zobowiązuje Kierownika PZM CCR do bieżącego analizowania, dokumentowania powstających konfliktów interesów, a także do ich eliminowania lub minimalizowania poprzez działania prewencyjne. Na wszystkich szczeblach działania i w każdym elemencie procesu certyfikacji należy zapewnić wzorem Komitetu Programowego, zrównoważone zaangażowanie stron zainteresowanych.

Szczególnej uwagi wymaga analiza konfliktu interesów w relacjach personel i egzaminatorzy, a osoby certyfikowane. Personel i egzaminatorzy mają obowiązek zgłaszania wszelkich potencjalnych konfliktów interesów. Zobowiązanie to winno być złożone na piśmie. Wszelkie spostrzeżenia o powstałych konfliktach interesów powinny być dokumentowane.

Proces szkolenia osób certyfikowanych nie może zagrażać bezstronności lub obniżać wymagania dotyczące oceny i certyfikacji. Jednocześnie proces przygotowania rzeczoznawcy samochodowego do wypełniania swoich zadań wymaga ustawicznego kształcenia w celu uzupełnienia wiedzy o nowe zagadnienia techniczne i związane ze zmianami w ruchu drogowym. W związku z powyższym Komitet Programowy uznaje za konieczne utrzymanie wymogu uczestnictwa osób certyfikowanych    w szkoleniach, z określeniem ich minimalnej liczby lub zakresu. Jednak PZM CCR nie powinno bezpośrednio organizować szkoleń, a jedynie informować o organizowanych szkoleniach. Nie wolno uzależniać, a nawet sugerować możliwość obniżenia wymogów kwalifikacyjnych w związku z uczestnictwem w określonym szkoleniu.

 Komitet Programowy zobowiązuje Kierownika PZM CCR do umieszczenia niniejszej uchwały na stronie internetowej PZM CCR także jej upowszechnienie wśród osób certyfikowanych, w celu podkreślenia znaczenia zagadnienia bezstronności w procesie certyfikacji, a także zapewnienia zainteresowanych o obiektywności tego procesu.

 

Przewodniczący

Komitetu Programowego PZM CCR

Cezary Droszcz