Polityka

Certyfikacja rzeczoznawców samochodowych, prowadzona jest przez Polski Związek Motorowy Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców, jest celem statutowym stowarzyszenia.

Podstawą certyfikacji rzeczoznawców samochodowych jest prawo o ruchu drogowym. Ustalone kryteria certyfikacji stosowane są uczciwie i sprawiedliwie  i bezstronnie wobec wszystkich kandydatów i rzeczoznawców. Wymagania, ocena i decyzja o certyfikacji są ściśle ograniczone do zagadnień wyraźnie związanych z zakresem certyfikacji.

Polski Związek Motorowy Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców nie wykorzystuje procedur do utrudniania, lub uniemożliwiania dostępu wnioskującym i kandydatom o wydanie certyfikatu. Nie ulega naciskom handlowym, finansowych lub innym naruszającym bezstronność, w tym zwracając uwagę na brak konfliktów interesów lub ich rozwiązanie, w taki sposób aby nie miały niekorzystnego wpływu na późniejsze działanie PZM CCR.

Nadrzędnym celem realizowanym przez Polski Związek Motorowy Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców jest wysoki poziom wykonywanych działań oraz utrzymanie zaufania kandydatów i rzeczoznawców samochodowych do działalności opartej na kompetencji, bezstronności, niezależności, poufności i braku powiązań organizacyjnych.

Dla potwierdzenia kompetencji i wiarygodności działań opracowano i wdrożyło system oceny, którego podstawę stanowi norma PN-EN ISO/IEC 17024:2012. System PZM CCR jest akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Celami PZM CCR są:

 

  1. Świadczenie usług w sposób bezstronny o wysokim stopniu kompetencji, z zachowaniem poufności w działaniach w oparciu o opracowany, wdrożony i nadzorowany program certyfikacji.
  2. Utrzymanie wysokich kompetencji personelu.
  3. Zapewnienie właściwych warunków obsługi Klientów oraz warunków pracy personelu.
  4. Stosowanie kryteriów i procedury oceny zgodności w sposób nie dyskryminujący rzeczoznawców i osób ubiegających się o certyfikat rzeczoznawcy.
  5. Zapewnienie osobom ubiegającym się o certyfikat, dostęp do systemu certyfikacji rzeczoznawców na jednakowych zasadach.
  6. Zdobywanie zaufania stron uczestniczących w programie certyfikacji.
  7. Zapobieganie powstawaniu niezgodności i doskonalenie systemu poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne personelu.
  8. Uznanie PZM Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców na rynku krajowym i międzyna-rodowym.

 

Osobą odpowiedzialną za określenie polityki Polskiego Związku Motorowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców oraz zapewnienie niezbędnych środków dla jej realizacji jest Prezes Polskiego Związku Motorowego.

Osobą odpowiedzialną za realizację polityki Polskiego Związku Motorowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców jest Kierownik Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców.

Polityka jest zrozumiała, wdrożona i przestrzegana przez wszystkich pracowników Centrum i osoby z nimi współpracujące.

 

 

 

 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 roku.

Prezes

Polskiego Związku Motorowego

 

Andrzej Witkowski