Skargi i odwołania

Skargi.

Organizacja lub osoba fizyczna może wystąpić ze skargą na certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego do Polskiego Związku Motorowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców.

Odwołania

Kandydat lub rzeczoznawca samochodowy może złożyć do Polskiego Związku Motorowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców odwołanie od decyzji odmowy udzielenia cofnięcia, zawieszenia certyfikatu.

Forma składania skarg i odwołań

PZM CCR przyjmuje skargi i odwołania w formie pisemnej, listownie lub poprzez e-mail. Nie-zbędne jest podanie nazwy organizacji oraz imię, nazwisko i adres oraz opis przedmiotu sprawy i kopia kwestionowanego dokumentu. Każda skarga i odwołanie podlega rejestracji.

Terminy rozpatrzenia

Polskiego Związku Motorowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców dąży do jak najszyb-szego zakończenia postępowania wyjaśniającego. Przekazanie odpowiedzi powinno nastą-pić nie później niż w terminie do 30 dni roboczych.

W przypadku skarg, gdy ostateczne rozstrzygnięcie niemożliwe jest w ustalonym terminie, składający skargę jest o tym powiadomiony. Skarga zawsze jest kierowana do rzeczoznawcy samochodowego, celem otrzymania pisemnego stanowiska w sprawie przedmiotu skargi.

Przy rozpatrywaniu skarg PZM CCR kieruje się bezstronnością i poufnością.

Sposób rozpatrywania

Odwołania, po zarejestrowaniu przez Kierownika PZM CCR przekazywane są do Pełnomoc-nika Prezesa PZM ds. PZM CCR, Przewodniczącego Komitetu Programowego wraz z do-kumentacja kandydata / rzeczoznawcy samochodowego, który po rozpatrzeniu sprawy po-dejmuje decyzję i zleca Kierownikowi PZM CCR sporządzenie odpowiedzi. Warunkiem roz-patrzenia odwołania jest uregulowanie przez odwołującego zobowiązań finansowych wzglę-dem PZM CCR. Decyzja Pełnomocnika Prezesa PZM ds. PZM CCR jest decyzją ostateczną.

Skarga, po zarejestrowaniu przez Kierownika PZM CCR jest przekazywana rzeczoznawcy samochodowemu w celu zajęcia stanowiska przedmiotowej sprawie i Komitetowi Technicz-nemu PZM CCR. Komitet Techniczny, po zapoznaniu się z nią i stanowiskiem rzeczoznaw-cy, rzetelnie i bezstronnie rozpatruje skargę. Orzeczenie w sprawie przedstawia Kierowniko-wi PZM CCR. Kierownik PZM CCR informuje składającego skargę o decyzji. Składający skargę może odwołać się do Pełnomocnika Prezesa PZM ds. PZM CCR, w terminie 14 dni roboczych. Decyzja Pełnomocnika Prezesa PZM ds. PZM CCR jest decyzją ostateczną.

Zapisy

Dokumenty związane z odwołaniem i skargami PZM CCR przechowuje 5 lat.

Warszawa 15.12.2018 r.