Skargi i odwołania

Odwołania

Kandydat lub rzeczoznawca samochodowy może złożyć do Polskiego Związku Motorowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców odwołanie od decyzji odmowy udzielenia, cofnięcia       i zawieszenia certyfikatu.

Skargi.

Organizacja lub osoba fizyczna może wystąpić ze skargą na certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego do Polskiego Związku Motorowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców.

Forma składania skarg i odwołań

PZM CCR przyjmuje odwołania i skargi w formie pisemnej, listownie lub poprzez e-mail. Niezbędne jest podanie nazwy organizacji oraz imię, nazwisko i adresu osoby fizycznej oraz opisu przedmiotu sprawy i kopii kwestionowanego dokumentu. Każda skarga i odwołanie podlega rejestracji.

Terminy rozpatrzenia

Odwołania od decyzji udzielenia, cofnięcia i zawieszenia certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego, przyjmowane są przez Kierownika PZM CCR i po zrejestrowaniu przekazywane są do Prezesa PZM HOLDING Sp. z o.o., pełniącego jednocześnie funkcję Pełnomocnika Prezesa PZM ds. PZM CCR.Pełnomocnik Prezesa PZM rozpatruje odwołanie osobiście lub przy pomocy ekspertów. Składający odwołanie otrzymuje decyzję w ciągu 30 dni roboczych. Decyzja Pełnomocnika Prezesa PZM ds. PZM CCR jest decyzją ostateczną.

W przypadku skarg, gdy ostateczne rozstrzygnięcie niemożliwe jest w ustalonym terminie, składający skargę jest o tym powiadomiony. Skarga zawsze jest kierowana do rzeczoznawcy samochodowego, celem otrzymania pisemnego stanowiska w sprawie przedmiotu skargi.

Przy rozpatrywaniu skarg PZM CCR kieruje się bezstronnością i poufnością.

Sposób rozpatrywania

Odwołania, po zarejestrowaniu przez Kierownika PZM CCR przekazywane są do Prezesa PZM Holding Sp. z.o.o., pełniącego funkcję Pełnomocnika Prezesa PZM ds. PZM CCR, wraz z dokumentacja kandydata / rzeczoznawcy samochodowego. Prezes po rozpatrzeniu sprawy podejmuje decyzję i zleca Kierownikowi PZM CCR sporządzenie odpowiedzi w terminie 30 dni roboczych. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest uregulowanie przez odwołującego zobowiązań finansowych względem PZM CCR. Decyzja Prezesa PZM Holding Sp. z.o.o., jest decyzją ostateczną.

Skarga, po zarejestrowaniu przez Kierownika PZM CCR jest przekazywana rzeczoznawcy samochodowemu w celu zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zespół specjalistów, po zapoznaniu się z nią i stanowiskiem rzeczoznawcy, rzetelnie i bezstronnie rozpatruje skargę. Stanowisko swoje przedstawia Kierownikowi PZM CCR. Kierownik PZM CCR informuje składającego skargę o decyzji. Składający skargę może odwołać się do Prezesa PZM Holding Sp. z.o.o., pełniącego funkcję Pełnomocnika Prezesa PZM ds. PZM CCR, w terminie 14 dni roboczych. Decyzja Pełnomocnika Prezesa PZM ds. PZM CCR jest decyzją ostateczną.

Dokumenty związane z odwołaniem i skargami PZM CCR przechowuje 5 lat.