Skargi i odwołania

Skargi.

Organizacja lub osoba fizyczna może wystąpić ze skargą na certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego do Polskiego Związku Motorowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców.

Odwołania

Kandydat lub rzeczoznawca samochodowy może złożyć do Polskiego Związku Motorowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców odwołanie od decyzji odmowy udzielenia, cofnięcia i zawieszenia certyfikatu.

Forma składania skarg i odwołań

PZM CCR przyjmuje skargi i odwołania w formie pisemnej, listownie lub poprzez e-mail. Niezbędne jest podanie nazwy organizacji oraz imię, nazwisko i adres oraz opis przedmiotu sprawy i kopia kwestionowanego dokumentu. Każda skarga i odwołanie podlega rejestracji.

Terminy rozpatrzenia

Polski Związek Motorowy Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców dąży do jak najszybszego zakończenia postępowania wyjaśniającego. Przekazanie odpowiedzi powinno nastąpić nie później niż w terminie do 14 dni roboczych.

W przypadku skarg, gdy ostateczne rozstrzygnięcie niemożliwe jest w ustalonym terminie, składający skargę jest o tym powiadomiony. Skarga zawsze jest kierowana do rzeczoznawcy samochodowego, celem otrzymania pisemnego stanowiska w sprawie przedmiotu skargi.

Przy rozpatrywaniu skarg PZM CCR kieruje się bezstronnością i poufnością.

Sposób rozpatrywania

Odwołania, po zarejestrowaniu przez Kierownika PZM CCR przekazywane są do Pełnomocnika Prezesa PZM ds. PZM CCR, Przewodniczącego Komitetu Programowego wraz z dokumentacja kandydata / rzeczoznawcy samochodowego, który po rozpatrzeniu sprawy podejmuje decyzję i zleca Kierownikowi PZM CCR sporządzenie odpowiedzi. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest uregulowanie przez odwołującego zobowiązań finansowych względem PZM CCR. Decyzja Pełnomocnika Prezesa PZM ds. PZM CCR jest decyzją ostateczną.

Skarga, po zarejestrowaniu przez Kierownika PZM CCR jest przekazywana rzeczoznawcy samochodowemu w celu zajęcia stanowiska  przedmiotowej sprawie i Komitetowi Technicznemu PZM CCR. Komitet Techniczny, po zapoznaniu się z nią i stanowiskiem rzeczoznawcy, rzetelnie i bezstronnie rozpatruje skargę. Stanowisko w sprawie przedstawia Kierownikowi PZM CCR. Kierownik PZM CCR informuje składającego skargę o decyzji. Składający skargę może odwołać się do Pełnomocnika Prezesa PZM ds. PZM CCR, w terminie 14 dni roboczych. Decyzja Pełnomocnika Prezesa PZM ds. PZM CCR jest decyzją ostateczną.

Dokumenty związane z odwołaniem i skargami PZM CCR przechowuje 5 lat