Komunikat ZO PZM Olsztyn
W związku ze wzrostem przypadków zakażeń z COVID-19 , Zarząd Okręgowy Polskiego... więcej
Mistrzostwa Strefy Polski Północnej w Motocrossie w Bartoszycach
KM Wiraż Bartoszyce w dniu 25. 10.2020r. jest organizatorem Mistrzostw Strefy... więcej
Odszedł ojciec największych sukcesów polskich w sportach motocyklowych
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 października 2020 roku zmarł w wieku 84... więcej
Mistrzostwa Strefy Polski Północnej w Motocrossie
MOTOKLUB OLSZTYN w dniu  11 października 2020 na torze motocrossowym przy... więcej
Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w Cross Country
W dniach 10-11.10 2020r. Moto Klub Ostróda zaprasza na V i VI rundę  ... więcej
22 Rajd Nowomiejski
26 - 27.09.2020r. Automobilklub Nowomiejski zaprasza na długo wyczekiwany... więcej
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ OFIAR ŚMIERTELNYCH NA DROGACH
W dniach 16 - 22 września 2020 r.  obchodzimy Europejski Tydzień... więcej
SUPER ENDURO
Auto Moto Klub Drwęca Ostróda zaprasza 27 września 2020 (niedziela) na... więcej
Super Sprint
Jazdy po szutrach ciąg dalszy. Po bardzo udanych zawodach na Torze Szutrowym we... więcej
Szkółka motocrossowa i bezpieczeństwo
W dniu 29 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 na torze motocrossowym w Olsztynie... więcej

POWRÓT DO UPRAWIANIA SPORTU MOTOROWEGO W POLSCE

POWRÓT DO UPRAWIANIA SPORTU MOTOROWEGO W POLSCE

 

Plan organizacyjno-sanitarny

(dotyczy sportu samochodowego, motocyklowego oraz kartingowego)

 

Plan wznowienia działalności związanej ze sportem motorowym w związku z łagodzeniem przepisów wprowadzających restrykcje związane z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

 1. Wstęp.

Polski Związek Motorowy jest zdeterminowany w dążeniu do bezpiecznego i społecznie odpowiedzialnego wznowienia funkcjonowania sportu motorowego w Polsce. Jednym z powodów tych dążeń jest przeświadczenie, że sporty motorowe odgrywają bardzo ważną rolę w umacnianiu znaczenia kultury fizycznej w świadomości społeczeństwa w naszym kraju. W tej sferze wyróżnić należy kilka ważnych aspektów związanych z funkcjonowaniem sportów motorowych pod egidą Polskiego Związku Motorowego:

 1. Bezpieczeństwa

Sprecyzowane reguły prowadzenia współzawodnictwa sportowego pozwalają na podnoszenie umiejętności prowadzenia pojazdów oraz wpływają na poprawę poziomu bezpieczeństwa dzięki stworzeniu alternatywy dla nielegalnych wyścigów odbywających się m.in. na drogach publicznych.

 1. Ekonomiczny

Działalność motor-sportowa generuje duże przepływy finansowe wśród jej uczestników, w tym także duże przychody dla budżetu Państwa.

 1. Społeczny

Uczestnictwo w tego rodzaju aktywnościach pozwala na nawiązywanie i cementowanie ważnych relacji międzyludzkich łącząc pasjonatów sportów motorowych.

 1. Kulturowy

Wydarzenia sportu motorowego odgrywają ważną rolę w propagowaniu określonego systemu wartości jak również stanowią wartościowy element krajobrazu życia społecznego

 

W związku z koniecznością przywrócenia wydarzeń z zakresu sportu motorowego w Polsce (zawodów oraz imprez), został opracowany niniejszy plan, który ma na celu  w sposób bezpieczny i jednocześnie jak najpełniejszy umożliwić wszystkim uczestnikom powrót do czynnego uprawiania motorsportu.

Wznawiając działalność związaną ze sportami motorowymi należy wziąć pod uwagę poniższe elementy je wyróżniające i charakteryzujące:

 

 1. sporty motorowe są rozgrywane w większości na obiektach otwartych i na terenach o dużej przestrzeni;
 2. sport motorowy to sport bezdotykowy uprawiany przez osoby „izolowane” w pojeździe, lub na pojeździe;
 3. zawodnicy są zabezpieczeni strojem ochronnym, kaskiem, rękawicami, osłoną oczu (gogle);
 4. w przypadku sportów motorowych nie występuje konieczność „udostępniania sprzętu” innym osobom;
 5. wydarzenia sportowe, w przeważającej części, mogą być przeprowadzane bez obecności widzów. Dotyczy to w szczególności torów lub stadionów.

 

 1. Kluczowe zasady

Oprócz krajowych zasad wznowienia działalności sportowej i rekreacyjnej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Polski Związek Motorowy opracował kilka podstawowych zasad, których muszą przestrzegać organizatorzy imprez:

 

 1. Wytyczne rządowe

Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności należy zwracać uwagę na rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie.

 

 1. Zasady higieny
 1. środki do dezynfekcji i utrzymania higieny rąk muszą być dostępne dla wszystkich uczestników wydarzenia przez cały czas jego trwania,
 2. należy unikać udostępniania  elementów wyposażenia, narzędzi lub odzieży,
 3. niedozwolone jest organizowanie wspólnego cateringu dla grup,
 4. uczestnicy wydarzeń sportowych są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w przypadkach braku możliwości zachowania zasady dystansu 2 metrów od siebie (wymóg ten nie obowiązuje osób uprawiających sport),
 5. często dotykane powierzchnie, takie jak klamki, poręcze itp. muszą być często i dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane,
 6. wymagana jest częsta dezynfekcja toalet.

 

 1. Dystans społeczny
 1. należy bezwzględnie utrzymywać dystans społeczny wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (zarówno w odniesieniu do zawodników, jak i innych uczestników wydarzenia),
 2. rekomenduje się organizowanie zgromadzeń, w tym odpraw kierowców i sędziów a także innych uczestników możliwie w jak najszerszym zakresie przy użyciu technologii informatycznej (Zoom lub Microsoft Teams). W przypadku konieczności zorganizowania takiego spotkania, musi ono przebiegać z zachowaniem dystansu społecznego 2 metrów, a w braku możliwości jego zachowania – z zachowaniem obowiązku zakrywania ust i nosa.
 3. należy ograniczać liczbę personelu uczestniczącego w wydarzeniu do niezbędnego minimum,
 4. organizatorzy wydarzeń powinni wprowadzić praktyczne środki w celu egzekwowania wymogów zachowania dystansu społecznego, w tym zapewnienie właściwie oznakowanych stref i ciągów komunikacyjnych, które ograniczają liczbę osób na danym obszarze,
 5. należy unikać niepotrzebnej fizycznej interakcji między zawodnikami, obsługą, mediami i innym personelem. Tam, gdzie to możliwe, należy stosować interakcję elektroniczną i radiową.
 6. pomieszczenia takie jak na przykład „Centrum Kontroli Rajdu” powinny posiadać odpowiednie oznakowanie, które wyraźnie wskazuje maksymalną dozwoloną liczbę osób obecnych w tym samym czasie. W każdym pokoju odpowiednie odstępy muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi dystansu społecznego wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Miejsca takie muszą być wyraźnie oznakowane,
 7. obsługa pojazdów funkcyjnych musi być ograniczona do maksymalnie dwóch osób.
 8. organizatorzy wydarzeń są zobowiązani do przygotowania harmonogramu odbioru administracyjnego zawodników w taki sposób, aby w biurze zawodów w jednym czasie przebywała minimalna liczba osób. 

 

 

 1. Dodatkowe ograniczenia
 1. niedozwolone jest uczestnictwo w wydarzeniu osób z objawami wskazującymi na jakąkolwiek infekcję wirusową. Obejmuje to np. gorączkę, kaszel, duszności.
 2. niedozwolone jest uczestnictwo w zawodach lub imprezie osoby, która pozostawała w kontakcie z osobą z pozytywnym wynikiem badania na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni. (Konieczne jest wypełnienie ankiety przez uczestników wydarzenia, w której zadeklarują oni, z pełna odpowiedzialnością, odpowiedź na powyższe pytania).

 

 1. Monitorowanie
 1. na każde zawody lub imprezę wyznaczony musi zostać komisarz sanitarny, którego wyłącznym zadaniem jest zapewnienie przebiegu wydarzenia w zgodzie z obowiązującym przepisami prawa oraz wytycznymi Polskiego Związku Motorowego,
 2. każdy organizator jest zobowiązany do prowadzenia pełnego rejestru wszystkich osób biorących udział  w wydarzeniu oraz posiadania danych kontaktowych tych osób. Ten rejestr, najlepiej elektroniczny, musi zostać przedłożony na żądanie Polskiego Związku Motorowego lub uprawnionych organów państwowych.
 3. każdy organizator jest zobowiązany do przeprowadzania pomiarów temperatury uczestników wydarzenia, przed wejściem, (wjazdem), na teren zawodów.
 4. w przypadku nałożenia przez właściwe organy władzy publicznej obowiązku posiadania stosownego certyfikatu o stanie zdrowia zawodnika– organizatorzy zobowiązani są do weryfikacji ww. certyfikatów / zaświadczeń.

 

 

 1. Hierarchia Regulacji Prawnych oraz Zaleceń

 

 1. Wskazówki dla Organizatorów Zawodów:

 

 1. W celu uzyskania pozwolenia na zawody konieczne jest przesłanie razem z Regulaminem Uzupełniającym Zawodów, planu działania w związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Nadanie wizy oznacza, że zawody są zgodne z regulaminem ramowym danej konkurencji, nie oznacza natomiast czy zawody spełniają wymogi formalno – prawne określone przez przepisy wyższego szczebla oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Oznakowanie i łatwo dostępna informacja dotycząca zagrożenia związanego z COVID-19 jest bezwzględnie wymagana.
 3. Niezbędne jest zapewnienie  barier i / lub oznakowania, które ograniczają liczbę osób w określonych obszarach.
 4. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich produktów i sprzętu, aby sprostać wymaganiom utrzymania praktyk higienicznych.
 5. Czyszczenie oraz dezynfekcja sprzętu przed użyciem i podczas zawodów jest niezbędna zgodnie z wymaganiami określonymi w dziale II pkt 2 („Zasady higieny”).
 6. Obowiązkowa jest dezynfekcja często dotykanych miejsc - np. barier, uchwytów, przycisków.
 7. Należy zapewnić wyizolowane miejsce dla osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 8. Należy stworzyć i przechowywać rejestr wszystkich uczestników wydarzenia.
 9. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do wypełnienia ankiety, o której mowa w pkt. II/4b niniejszego planu.
Zarząd Okręgowy PZM: