Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd Okręgowy PZM w Łodzi
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd Okręgowy Polskiego... więcej
XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym finał powiatowy Łódź 26.04.2019
XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Turniej... więcej
Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Łodzi - 14.04.2019 relacja
W dniu 14 kwietnia 2019 roku w Ośrodku Wypoczynkowo Hotelowym "Prząśniczka... więcej
II Runda MISTRZOSTW STREFY POLSKI CENTRALNEJ MOTOCROSS 28.04.2019
Zapraszamy do Strykowa na II Rundę MISTRZOSTW STREFY POLSKI CENTRALNEJ w... więcej
XXIII OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY 2019 - finał regionalny Łódź
W dniu 12 kwietnia 2019 roku na terenie Motodromu w Łodzi przy ulicy... więcej
I Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Super Sprincie. „SUPER SPRINT NA GÓRZE KAMIEŃSK 2019”
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY   I rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiegow... więcej
I Runda MISTRZOSTW STREFY POLSKI CENTRALNEJ w MOTOCROSSie Lobo Racing MX Przybyszowy
I RundaMISTRZOSTW STREFY POLSKI CENTRALNEJMistrzostwa Strefy  Polski... więcej
III Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country - relacja
Dnia 7-04-2019 odbyła się III Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country... więcej
Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Łodzi - 14.04.2019
Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Łodzi odbędzie się w dniu 14... więcej
Maciej Palczewski z Automobilklubu Łódzkiego - III miejsce SuperCars Light -2019 | Rallycross | OPONEO Mistrzostwa Polski
Miło nam poinformować że zawodnik Automobilklubu Łódzkiego Maciej Palczewski... więcej

XVII Mistrzostwa Polski Ratowników Drogowych

Zapraszamy do udziału w XVII Mistrzostwach Polski Ratowników Drogowych

Regulamin

Regulamin Mistrzostw Polski Ratowników Drogowych
Polskiego Związku Motorowego
I Cele
1. Sprawdzenie i doskonalenie wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych Ratowników Drogowych w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.
2. Sprawdzenie i doskonalenie umiejętności Ratowników Drogowych w postępowaniu techniczno – organi-zacyjnym na miejscu zaistnienia wypadku drogowego.
3. Wymiana doświadczeń dotyczących działalności Klubowej oraz szkoleniowej Ratowników Drogowych w formie zorganizowanej dyskusji i wymiany poglądów.
4. Sprawdzenie znajomości z przepisów prawa o ruchu drogowym.
II Organizator Mistrzostw
1. Organizatorem Mistrzostw jest Automobilklub Polski przy współudziale Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie, który działa na zlecenie Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zespołu ds. Ratownictwa Drogowego PZM.
2. Dane organizatora:
Automobilklub Polski, 01-355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 127
tel.: (22) 873 24 20 e-mail: sekretariat@automobilklubpolski.pl
3. Koszt udziału w Mistrzostwach ustala się na kwotę 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) od osoby (kierowca, pilot, ewentualny obserwator) – wpłacane na konto: 47 1160 2202 0000 0001 3161 7512
Automobilklub Polski, ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa
tytułem: MPRD 2018, imiona i nazwiska załogi
4. Do dnia 13.09.2018r. Biuro Mistrzostw zlokalizowane będzie w siedzibie Automobilklubu Polski, a w dn. 14-16.09.2018r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ul. Zegrzyńska 121.
III Miejsce, termin oraz komunikaty podaje organizator
1. Miejsce i termin przeprowadzenia Mistrzostw:
14-16 września 2018r. Legionowo – Centrum Szkolenia Policji
2. Zarządy Okręgowe PZM zobowiązane są powiadomić poszczególne Automobilkluby i Kluby, o terminie Mistrzostw przesyłając odpowiednią dokumentację.
IV Harmonogram czasowy Mistrzostw
1. Harmonogram czasowy oraz informacje dotyczące organizacji i przebiegu Mistrzostw, a także czasu pracy biura, organizator zamieszcza na tablicy informacyjnej na bieżąco, w czasie trwania Mistrzostw.
2. Celem utrzymania harmonogramu czasowego Mistrzostw organizator wprowadza Punkty Kontroli Czasu (PKC) na starcie, trasie imprezy i mecie.
2
V Władze Mistrzostw
1. JURY – 3 (trzy) osobowy skład wyznacza GK BRD.
2. Kierownictwo Mistrzostw wyznacza organizator:
a) Komandor Mistrzostw – Daniel Frumes
b) V-ce Komandor d.s. Medycznych, -
c) V-ce Komandor d.s. Organizacyjnych – Jacek Pietrusiewicz
d) Kierownik Trasy Mistrzostw – Ludomir Szpakowski
e) Kierownik Biura Mistrzostw – Marta Waśkiewicz
f) Kierownik Komisji Obliczeń – Katarzyna Jundziłł
g) Sędziowie (w oparciu o profesjonalne służby oraz licencjonowanych sędziów PZM)
VI Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem Mistrzostw może być Ratownik Drogowy PZM posiadający ważną Legitymację Ratownika, nie będący: Lekarzem, Ratownikiem Medycznym, Pielęgniarką, Pielęgniarzem.
2. Dopuszcza się udział w Mistrzostwach załóg, w których co najmniej jeden członek załogi jest osobą wym. w pkt. 6.1. oraz załogi reprezentujące inne organizacje działające w dziedzinie ratownictwa. Załogi te zostaną objęte odrębną klasyfikacją, pod warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach co najmniej 3 załóg.
3. Załoga składa się z dwóch osób (kierowcy i pilota) i startuje własnym samochodem, reprezentując ZO PZM, Automobilklub lub Klub.
4. Załogi do Mistrzostw Polski zgłaszane są przez Zarządy Okręgowe PZM, Automobilkluby i Kluby.
5. Załogi organizatora mogą brać udział w Mistrzostwa poza klasyfikacją.
6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 05 września 2018r.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: m.waskiewicz@automobilklubpolski.pl
7. Koszty udziału w Mistrzostwach tj. wpisowe oraz koszty przejazdu pokrywa jednostka zgłaszająca.
8. Koszty wpisowego, jednej załogi nominowanej, zgłoszonej przez Zarząd Okręgowy PZM pokrywane są ze środków GK BRD. Równocześnie Zespół ds. Ratownictwa Drogowego PZM zaleca wyłonienie nominowanej załogi poprzez organizację Mistrzostw Okręgu.
9. Koszty udziału w Mistrzostwach pozostałych załóg zgłoszonych przez ZO PZM, Automobilkluby i Kluby – zgodne z pkt. II.3
10. Każdy ZO PZM, Automobilklub lub Klub może zgłosić uczestnictwo obserwatorów Mistrzostw na koszt zgłaszającego, liczba ustalana jest przez organizatora Mistrzostw.
Obserwator nie ma prawa wglądu do scenariuszy prób na punktach pozorowanych wypadków podczas trwania zawodów oraz dyskutowania na ten temat z sędziami pod rygorem dyskwalifikacji załóg startujących z jego Okręgu.
11. Mając na uwadze możliwości czasowe i organizacyjne przebiegu Mistrzostw, przyjmuje się limit startujących załóg do 40. Organizator ma obowiązek przyjęcia terminowych zgłoszeń 3 załóg, zgłoszonych z jednego Okręgu.
12. Każdy Klub może zgłosić na własny koszt dodatkowe reprezentujące go załogi po uprzednim
3
uzgodnieniu z właściwym ZO PZM oraz organizatorem Mistrzostw. Załogi te zostaną sklasyfikowane we wszystkich klasyfikacjach przewidzianych regulaminem.
13. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty na konto i adres organizatora, w terminie podanym przez organizatora.
14. W sprawie możliwości zwrotu wpisowego decyzje podejmuje organizator.
15. Dopuszcza się możliwość zmiany załogi przez zgłaszającego.
16. Numery startowe zostaną przydzielone załogom wg zasad ustalonych przez organizatora, biorąc pod uwagę zasadę, aby załogi z tego samego Klubu startowały jedna po drugiej.
17. Wymagane dokumenty startujących załóg (kierowcy i pilota)
a) Ważna legitymacja Ratownika Drogowego PZM
b) Książeczka Ratownika Drogowego PZM
c) Ważny dowód rejestracyjny i ubezpieczenie (OC) pojazdu
d) Ważne prawo jazdy (odpowiedniej kat.) - dot. osoby kierującej pojazdem
e) Karta drogowa (otrzymana po zgłoszeniu się w biurze Mistrzostw).
18. Obowiązkowe wyposażenie ratownicze pojazdu:
a) Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem zalecanym przez PZM
b) Trójkąt ostrzegawczy
c) Gaśnica z aktualnym terminem ważności.
d) Znak „Ratownik Drogowy PZM” na przedniej i tylnej szybie samochodu.
e) Kamizelki Ratownika Drogowego dla obydwu członków załogi (kierowca i pilot)
VII Konkurencje:
1. Testy pisemne z zakresu udzielania pierwszej pomocy i przepisów o ruchu drogowym.
a) Testy opracowane przez GK BRD, przeprowadzane są pod nadzorem komisji i składają się z 30 pytań, w tym:
- 25 pytań z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- 5 pytań z przepisów prawa o ruchu drogowym.
b) Rozwiązanie testu przez załogę polega na zaznaczeniu prawidłowych odpowiedzi w czasie 30 minut.
c) Nie dopuszcza się poprawek lub skreśleń.
d) Nie udzielenie odpowiedzi – traktowane będzie jako odpowiedź błędna.
e) Po zakończeniu testów prawidłowe odpowiedzi zostaną wywieszone przez organizatora na tablicy ogłoszeń, a wyniki testu, po ich sprawdzeniu i ocenie, wpisane załogom do kart drogowych.
2. Działania ratownicze na miejscach pozorowanych wypadków drogowych.
Polegają na wykonaniu czynności ratowniczych na miejscach pozorowanych wypadków drogowych, usytuowanych na trasie przejazdu, odpowiednio oznaczonych przez organizatora. Potwierdzeniem wykonania tych prób jest wpis sędziego, na każdej próbie, do protokołu i karty drogowej załogi, który powinien być omówiony przez sędziego w czasie 4 minut, wpis ten potwierdzony jest podpisami sędziego i zawodnika. Organizator zapewnia materiały opatrunkowe oraz niezbędny sprzęt.
3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
4
Próba ta zostanie wykonana na fantomie podłączonym do komputera, oddzielnie przez obydwu członków załogi, a potwierdzeniem wykonania tej próby jest wydruk z komputera.
4. Jazda sprawnościowa samochodem.
Konkurencja ta pokonywana jest samochodem zapewnionym przez organizatora. Załoga (kierowca i pilot) pokonują próbę w kaskach ochronnych, których organizator nie zapewnia. Potwierdzeniem wykonania próby jest wpis sędziego do karty drogowej i protokołu.
a) Start załóg do wykonania konkurencji regulaminowych koordynowany jest przez organizatora.
b) Organizator nie może zmieniać lub dodawać innych dyscyplin i punktacji dotyczących klasyfikacji Mistrzostw.
VIII Punktacja
1. Za każdą dobrą odpowiedź w teście pisemnym przyznaje się 1 pkt.
2. Za bezbłędne działania ratownicze na miejscu pozorowanego wypadku przyznaje się 60 pkt.
3. Za bezbłędne zabezpieczenie miejsca pozorowanego wypadku przyznaje się 30 pkt.
4. Za przejazd próby sprawnościowej, załoga która najlepiej i najszybciej pokonała wyznaczoną trasę otrzyma 6 pkt. Następne załogi, wg kolejności zajętych miejsc odpowiednio 5, 4, 3, 2 pkt., a każda następna załoga uzyska 1 pkt.
a) Konkurencja praktyczna – jazdy sprawnościowej samochodem, polega na bezpiecznym i technicznym przejechaniu określonej przez organizatora trasy .
b) Konkurencję przeprowadza się na placu o wymiarach zapewniających bezpieczeństwo uczestników i widzów.
c) Załoga przed konkurencją może zapoznać się z trasą przejazdu, jedynie na podstawie rysunku próby.
d) Pojazd niezbędny do przeprowadzenia konkurencji zapewnia organizator. W przypadku awarii pojazdu organizator ma obowiązek podstawienia drugiego pojazdu, przystosowanego do wykonania próby Stewarta.
e) Przebieg konkurencji:
- załoga zgłasza sędziemu gotowość do wykonania próby,
- na sygnał sędzia włącza stoper, a załoga pobiera kluczyki, biegnie do samochodu, zapina pasy, uruchamia silnik, włącza światła i pokonuje próbę,
- załoga wykonuje przejazd wyznaczoną trasą, z piłką umieszczoną na zamontowanym na pojeździe talerzu Stewarta,
- po przejechaniu trasy załoga zatrzymuje się na linii mety, która powinna znajdować się między osiami pojazdu, wyłącza światła, wyłącza silnik, zaciąga hamulec awaryjny, wyjmuje kluczyk ze stacyjki i biegnie do stolika sędziowskiego; po odłożeniu kluczyka na stoliku (obecność obydwu członków załogi obowiązkowa), sędzia wyłącza stoper,
- w razie wypadnięcia piłki (na trasie) załoga zatrzymuje samochód, umieszcza piłkę na talerzu, wykonuje wszystkie niezbędne czynności obowiązujące kierowcę/pasażera i rusza dalej,
- jeżeli na mecie piłka wypadnie z talerza załoga musi ją tam z powrotem umieścić zanim pobiegnie do stolika sędziowskiego.
5
f) Konkurencja jazdy sprawnościowej samochodem nie dopuszcza cofania pojazdem, pod karą dyskwalifikacji.
g) W przypadku awarii pojazdu w trakcie próby, próba załogi zostaje przerwana, a do startu przystępuje kolejna załoga.
Załoga, której pojazd uległ awarii powtarza próbę po wykonaniu wszystkich obowiązkowych zadań i dotarciu na metę.
h) Po zakończeniu konkurencji sędzia podaje czas przejazdu i liczbę otrzymanych punktów karnych.
i) Punktacja:
- każda rozpoczęta sekunda czasu przejazdu - 1 punkt
- każdorazowe nie zapięcie pasów bezpieczeństwa – 10 punktów
- nie włączenie świateł, nie wyłączenie świateł, nie zaciągnięcie hamulca awaryjnego – 10 punktów
- każdy błąd, tj.: przesunięcie, dotknięcie, ominięcie lub przewrócenie pachołka – 30 punktów
- przekroczenie linii mety obiema osiami – 10 punktów
- pomylenie trasy, nie przejechanie linii mety lub awaria pojazdu zawiniona przez uczestnika traktowane są jako nieukończenie konkurencji. W każdym z tych przypadków zawodnik klasyfikowany jest na ostatnim miejscu w próbie.
5. Za wykonanie próby na fantomie do nauki resuscytacji podłączonym do komputera oceną jest średnia z sumy punktów uzyskanych przez obydwu członków załogi (kierowcy i pilota), nie więcej niż 20 pkt.
Przykład: 100% wynik kierowcy + 80% wynik pilota = 180% : 2 = 90% x 20 = 18 pkt. (9 x 2=18).
6. Ocena punktowa w konkurencjach: próba na fantomie i jazda sprawnościowa, ulega zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.
IX Przebieg Mistrzostw
1. Mistrzostwa polegają na wykonaniu zadań określonych we wszystkich konkurencjach objętych regulaminem i przejechaniu trasy Mistrzostw zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
2. Organizator, na odprawie, poda założenia do każdej próby pozorowanego wypadku oraz parametry do próby resuscytacji. W regulaminowej odprawie obowiązkowo uczestniczą sędziowie i kierownicy prób.
3. Opis trasy Mistrzostw, której długość nie powinna przekraczać 60 km, powinien być wykonany w formie opisowej i intinerera określającej w sposób jednoznaczny trasę Mistrzostw. Konkurencje odbywać się będą w Legionowie oraz okolicach.
4. Konkurencje ratownicze rozpoczynają się z chwilą podjęcia działań na miejscu pozorowanych wypadków drogowych tj. od momentu zatrzymania pojazdu w miejscu pozoracji, a kończą się z chwilą upływu limitu czasu podanego przez organizatora lub z chwilą zgłoszenia przez załogę o ukończeniu akcji ratowniczej do sędziego.
5. Limit czasu, na próbach pozorowanych wypadków, wynosi 10 minut w tym 6 minut na działania ratownicze + 4 minuty na omówienie działań z sędziami. Załoga, która nie zgłosi się na mecie, nie uzyska wpisu punktacji w karcie drogowej lub jej nie odda organizatorowi, nie będzie klasyfikowana.
6. Po zakończeniu konkurencji Mistrzostw organizator jest zobowiązany do zapewnienia miejsca (sali), na dyskusję w zakresie spraw dotyczących Mistrzostw z udziałem sędziów i komandora oraz przedstawi uczestnikom kryteria oceny i punktacje poszczególnych konkurencji Mistrzostw.
6
7. Kamizelki Ratownika Drogowego dla uczestników Mistrzostw zapewnia organizator, z obowiązkiem ich stosowania w czasie trwania Mistrzostw.
8. Ogłoszenie wyników wstępnych powinno nastąpić do 15 minut po zakończeniu wszystkich konkurencji, oraz podsumowaniu wyników przez komisję obliczeń.
9. Wstępne wyniki zatwierdza Jury, a organizator wywiesza je na tablicy ogłoszeń z podaniem czasu.
10. Organizator, na czas trwania Mistrzostw, udostępnia numery telefonów kontaktowych.
11. Protesty, dotyczące zapisów wyników, mogą być składane na piśmie do Przewodniczącego Jury wraz
z potwierdzeniem wpłaty kaucji w wysokości 200,-zł.(w biurze organizatora), w czasie do 30 min. od momentu wywieszenia wyników wstępnych. Podstawą do złożenia protestu jest nie podpisanie przez załogę karty drogowej na próbie.
12. Jury nie przyjmuje protestów zbiorowych.
13. Zwrot kaucji następuje w przypadku uznania protestu przez Jury.
14. W przypadku nie uznania protestu kaucja pozostaje do dyspozycji organizatora.
15. Ogłoszenie wyników końcowych nastąpi po rozpatrzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów oraz zatwierdzeniu ostatecznych wyników przez Jury.
16. Uroczyste zakończenie Mistrzostw z wręczeniem pucharów, dyplomów oraz nagród rzeczowych
zwycięskim załogom, nastąpi na Wieczorze Komandorskim.
X Klasyfikacja
1. Kolejność w poszczególnych klasyfikacjach Mistrzostw Polski Ratowników Drogowych PZM ustala się wg rosnącej liczby sumy punktów z poszczególnych konkurencji, tj. im większa suma pkt. tym wyższa lokata w klasyfikacji. Klasyfikacji będą podlegały tylko te załogi, które zaliczą wszystkie regulaminowe próby i uzyskają potwierdzenie w karcie drogowej.
W Mistrzostwach prowadzone są generalnie trzy klasyfikacje:
I - klasyfikacja Generalna – podlegają jej wszystkie załogi Ratowników Drogowych PZM, które formalnie ukończyły Mistrzostwa.
II - klasyfikacja Klubowa, w której wyłania się kolejno najlepsze Kluby biorąc pod uwagę wyniki dwóch najlepszych załóg danego Klubu.
III - klasyfikacja Okręgowa, w której wyłania się kolejno najlepsze Okręgi biorąc pod uwagę wyniki dwóch najlepszych załóg danego Okręgu.
2. Ujawnienie jednego lub obydwu członków załogi nie zgłoszonych do odrębnej klasyfikacji zgodnie z pkt.6.2., skutkuje dyskwalifikacją tej załogi.
3. W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów, uzyskanych przez więcej niż jedną załogę, o zajętym miejscu w klasyfikacji decydują lepsze wyniki uzyskane przez załogę w poszczególnych próbach wg poniższej kolejności:
a) Praktyczne udzielanie pierwszej pomocy,
b) Zabezpieczenie miejsca wypadku,
c) Próba na fantomie do nauki resuscytacji,
d) Test pisemny,
7
e) Jazda sprawnościowa samochodem,
f) Losowanie miejsc.
XI Nagrody:
1. We wszystkich klasyfikacjach za I - miejsca przyznaje się puchary Prezesa ZG PZM.
2. W klasyfikacji Generalnej przyznaje się puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe, po jednej dla obydwu członków załogi (kierowcy i pilota), minimum do III - miejsca.
3. W klasyfikacji zespołowej Klubów przyznaje się puchary i dyplomy za I, II i III miejsce.
4. W klasyfikacji zespołowej ZO PZM przyznaje się puchary i dyplomy za I, II i III miejsce.
5. Dopuszcza się możliwość wręczania pucharów, dyplomów oraz nagród pozaregulaminowych ze środków przyznanych przez sponsorów oraz przez organizatora.
XII Postanowienia końcowe:
1. Biuro Mistrzostw czynne będzie zgodnie z harmonogramem Mistrzostw.
2. Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do zapoznania się z treścią zawartą w Regulaminie
oraz przestrzegania określonych w nim zasad.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie
trwania Mistrzostw jak oraz za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników lub osoby
trzecie.
4. Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są w czasie odbywania wszystkich prób do podporządkowania się decyzjom komandora oraz sędziego.
5. Organizator ubezpiecza Mistrzostwa od OC i NNW, na czas ich trwania.
6. Zaleca się zawarcie indywidualnego ubezpieczenia NNW przez uczestników Mistrzostw. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego potwierdzenie zawarcia należy okazać w biurze Mistrzostw.
7. Obserwatorzy mogą poruszać się na trasie Mistrzostw wyłącznie z wyznaczonym przez organizatora przedstawicielem.
XIII Wykluczenia
1. Komandor może wykluczyć załogę z uczestnictwa w Mistrzostwach
- za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu lub nie podporządkowanie się poleceniom komandora albo sędziego,
- za udowodnioną pomoc załodze w trakcie trwania Mistrzostw przez osoby trzecie,
- za przebywanie podczas Mistrzostw pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Jury Mistrzostw.
Decyzje Jury są ostateczne.
Kontroli i oceny stanu przygotowań oraz przebiegu Mistrzostw dokona delegowany przedstawiciel GK BRD.
Mistrzostwa odbywają się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i zaleceniami Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG).
Komandor Mistrzostw
Daniel Frumes
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM na zasadach opisanych poniżej oraz przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych przeze mnie w zgłoszeniu do Mistrzostw Polski Ratowników Drogowych PZM jest Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą w Warszawie (02-518), przy ul. Kazimierzowskiej 66;
2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia mojego zgłoszenia i mojego uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Ratowników Drogowych PZM.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w Mistrzostw Polski Ratowników Drogowych PZM;
b) publikacji wyników Mistrzostw Polski Ratowników Drogowych PZM w komunikatach lub innych publikacjach, gdy ma to zastosowanie;
c) publikacji i wykorzystywania mojego wizerunku, np. zdjęcia z uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Ratowników Drogowych PZM, z rozdania nagród, itp.
4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. usprawiedliwiony interes PZM, którym jest umożliwienie mi udziału w Mistrzostwach Polski Ratowników Drogowych PZM. Skutkiem wycofania zgody jest brak możliwości udziału w Mistrzostwach Polski Ratowników Drogowych PZM.
5. Moje dane osobowe zostały pozyskane odpowiednio: od Zarządu Okręgowego PZM lub od macierzystego Automobilklubu, Klubu bądź Stowarzyszenia.
6. Odbiorcą moich danych osobowych będą np.:
a) media, w związku z publikacją wyników, wyłącznie w zakresie imienia, nazwiska oraz przynależności klubowej, gdy ma zastosowanie;
b) firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się moje dane osobowe;
c) firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy mną a PZM.
7. PZM będzie przechowywać moje dane osobowe przez 1 rok od zakończenia Mistrzostw Polski Ratowników Drogowych PZM u w celu umożliwienia uprawnionym organom PZM ewentualnej kontroli wewnętrznej (co stanowi prawnie usprawiedliwiony cel PZM).
8. Przysługuje mi prawo:
a) żądania od PZM dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
b) żądania od PZM usunięcia moich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; PZM poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane;
c) otrzymania od PZM podanych przeze mnie danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wskutek sprzeciwu PZM zaprzestanie przetwarzania jej danych lub poinformuje tą osobę o przyczynach, dla których nie uwzględni sprzeciwu.
10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail iod@pzm.pl
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PZM znajdują się na stronie www.pzm.pl w zakładce RODO.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: