Turnieje BRD i Motoryzacyjny

 

W celu prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, przyjęto następujące założenia organizacyjne i terminy realizacji zadań:

  • eliminacje klasowe, szkolne winny zakończyć się do dnia 15.04.2017 r.
  • eliminacje gminne (miejskie) winny zakończyć się do dnia 30.04.2017 r.
  • eliminacje powiatowe – do dnia 15.05.2017 roku.
  • eliminacje rejonowe/okręgowe [koordynowane przez Delegatury   Kuratorium Oświaty]) – do dnia 20.05.2017 roku – sprawozdania z tych    eliminacji należy przesłać do Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach do dnia 25.05.2017 r. na adres: zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl
  • eliminacja wojewódzka w dniu 27.05.2017 roku w Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi ul.Szkolna 6, rozpoczęcie godz.09:00.
  • Finał Ogólnopolski Turnieju BRD odbędzie się w dniach: 12-14.06.2017 r. w Nidzicy k. Olsztyna.           

Termin zgłaszania drużyn do finału ogólnopolskiego upływa z dniem 05.06.2017 r.

Sprawozdania z eliminacji rejonowych/okręgowych (i tylko z rejonowych/okręgowych !!!!), wraz z protokołami oraz zgłoszeniami drużyn do Finału Wojewódzkiego, organizatorzy etapu, przesyłają do Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach pocztą lub e-mailem, do dnia 25.05.2016 r. na adres: zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl

Do finału wojewódzkiego, z etapu rejonowego/okręgowego, przechodzi jedna drużyna z szkoły podstawowej i jedna drużyna z gimnazjum.

 

W celu prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, przyjęto następujące założenia organizacyjne i terminy realizacji zadań:

  • eliminacje miejskie, powiatowe i rejonowe/okręgowe – do dnia 07.05.2017 r. 
  • eliminacja wojewódzka w dniu 20.05.2017 roku w ZSRCKU Żarnowcu ul.Krakowska 25, rozpoczęcie o godz.09:00.
  • Finał Ogólnopolski odbędzie się w dniach: 06-07.06.2017 r. w Poznaniu na torze Poznań.

Sprawozdania z eliminacji rejonowych/okręgowych (i tylko z  rejonowych/okręgowych!!!!), wraz  z protokołami oraz zgłoszeniami drużyn do Finału Wojewódzkiego, organizatorzy etapu rejonowego/okręgowego przesyłają do  Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach pocztą lub e-mailem, do dnia 14.05.2017 r. na adres: zarzad-okregowy.katowice@pzm.

Do finału wojewódzkiego, kwalifikują się dwie drużyny z eliminacji rejonowych/okręgowych, każdej Delegatury Kuratoryjnej.

Wszystkie eliminacje odbywać się będą przy współudziale Policji (poprzez praktyczne przeprowadzenie całości Turnieju wraz z przygotowaniem toru). Wybrana szkoła lub placówka, na terenie, której odbędą się poszczególne eliminacje, przeprowadza je zgodnie z przepisami Regulaminu, nad czym czuwać ma lokalny Komitet Organizacyjny oraz Sędzia Główny danego etapu Turnieju.

Zgodnie z wymogami Regulaminu, organizator każdego etapu Turnieju ma obowiązek jego ubezpieczenia oraz zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju.

Zwracamy się do instytucji wchodzących w skład Komitetu Organizacyjnego o zapewnienie nagród uczestnikom wyżej wymienionych Turniejów na wszystkich szczeblach eliminacji.

Zwracamy się również z prośbą do instytucji nadzorujących szkoły (Delegatury), o pomoc w koordynacji terminu i miejsca  etapu rejonowego/okręgowego, każda Delegatura zgodnie z właściwością miejscową, udziela informacji osobom zainteresowanym (nauczyciele/opiekunowie drużyn), o terminie i miejscu etapu rejonowego/okręgowego Turnieju, przekazuje informacje o miejscu i terminie etapu rejonowego/okręgowego właściwej miejscowo Komendzie Policji (Naczelnikowi Ruchu Drogowego),   zwracamy się również z prośbą o podjęcie starań w zdobywaniu środków finansowych i nagród rzeczowych, przeznaczonych dla uczestników Turnieju.

Stanowisko KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH  dot. organizacji turniejów

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Arkusz do obliczania wyników

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Arkusz do obliczania wyników

REGULAMINOGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH I SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH

Arkusz do obliczania wyników

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Arkusz do obliczania wyników

KOMUNIKATY KRAJOWEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO TURNIEJÓW:

POROZUMIENIE o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym zawarte w dniu 9.09.2016 r. w Warszawie pomiędzy:
Ministrem Infrastruktury i Budownictwa, Panem Andrzejem Adamczykiem
Ministrem Edukacji Narodowej, Panią Anną Zalewską
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komendantem Głównym Policji, Panem nadinsp. dr Jarosławem Szymczykiem
Polskim Związkiem Motorowym, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Witkowskiego, Prezesa Polskiego Związku Motorowego

PROTOKOŁY ZEBRAŃ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO POWIATOWYCH TURNIEJÓW BRD I MOTORYZACYJNEGO:

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: