Regulamin Uzupełniający International Poland Championship Series 4

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW
INTERNATIONAL POLAND CHAMPIONSHIP Series (4): KF2, KF3, KZ2.
Seria (4) MISTRZOSTWA POLSKI: M60
IX + X Runda Pucharu ROK: Baby Rok, Mini Rok, Junior Rok, Senior Rok, Super Rok
Seria (4) Pucharu Easykart: PROGRAM PROMOCYJNY ? E50 Trening, E 60.
Seria (4) Pucharu PZM: KZ2 Narodowa

1. ORGANIZATOR
Na zlecenie Zarządu Głównego PZM organizatorem jest:
Automobilklub Radomski 26-600 Radom ul. Warszawska 17/21
Nr konta bankowego: Alior Bank 73 2490 0005 0000 4530 1521 3800.
e-mail: sekretariat@automobilklub.radom.pl www.automobilklub.radom.pl

Zawody rozegrane zostaną w oparciu o:
1. Regulamin Kartingowy CIK ? FIA wraz z załącznikami,
2. Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA,
3. Regulamin Ramowy Sportu Kartingowego PZM 2011,
4. Regulamin Zawodów Kartingowych 2012 ? 2015 tekst jednolity na rok 2012, uzupełniony Komunikatami GKSK PZM na 2012 rok,
5. Regulamin Krajowy Pucharu ROK na 2012 rok,
6. Regulamin Krajowy Pucharu Easykart na 2012 rok,
7. Niniejszym Regulamin Uzupełniający Zawodów,
8. Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych PZM 2012
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania powyższych aktów samym faktem zgłoszenia sie na zawody.

2. DATA I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą sie w dniach 28 ? 29 lipca 2012 r. na torze kartingowym w Radomiu przy ul. Warszawskiej 17/21.
Długość toru 820 m, szerokość 8-12 m, pierwszy zakręt w prawo.

3. SĘDZIOWIE ZAWODÓW WYZNACZENI PRZEZ GKSK.
Sędzia Główny - Krzysztof Bury, nr licencji 35/2010/M
Asystent Sędziego Głównego ? Grzegorz Koziara, nr licencji 88/2011/P
Starter ? Stanisław Kordalski, nr licencji 10/2007/P
Asystent Startera ? Michał Dziwirek, nr licencji 87/2011/P
Kierownik Komisji Technicznej ? Jerzy Szcześniak, nr licencji 06/2007/P
I Sędzia Techniczny - Kuba Strześniewski, nr licencji 82/2010/P
Sędzia Techniczny ROK ? Marek Chmielewski, nr licencji 81/2010/M
Asystent K-ka Komisji Technicznej ? Adam Sowiński, nr licencji 89/2011/P
Komisarz Ochrony Środowiska ? Bartosz Domagała, nr licencji 56/2011/K/M
Obserwator GKSK - Mirosław Czub, nr licencji

4. KIEROWNICTWO ZAWODÓW
Dyrektor Zawodów ? Agnieszka Jabłońska, nr licencji 84/2010/P
Sekretarz Zawodów ? Sylwia Kopania, nr licencji 01/2010/O
Kierownik Toru ? Artur Dziwirek, nr licencji 95/2012/P
Kierownik Parku Maszyn ? Maciej Krupa, nr licencji 86/2011/P
Kierownik Chronometrażu - MIOS
Kierownik Komisji Obliczeń - MIOS
Lekarz Zawodów - według ustaleń pogotowia

5. DYSTANS ZAWODÓW

WYŚCIG I
1. Kategoria KZ2 ? okrążeń 18
2. Kategoria KF3 ? okrążeń 15
3. Kategoria KF2 ? okrążeń 18
4. Kategoria M60 ? okrążeń 12
5. Kategoria E60 ? okrążeń 12
WYŚCIG II
1. Kategoria KZ2 ? okrążeń 18
2. Kategoria KF3 ? okrążeń 15
3. Kategoria KF2 ? okrążeń 18
4. Kategoria M60 ? okrążeń 12
5. Kategoria E60 ? okrążeń 12
WYŚCIG III
1. Kategoria KZ2 ? okrążeń 18
2. Kategoria KF3 ? okrążeń 15
3. Kategoria KF2 ? okrążeń 18
4. Kategoria M60 ? okrążeń 12
5. Kategoria E60 ? okrążeń 12
WYŚCIG IV
1. Kategoria KZ2 ? okrążeń 18
2. Kategoria KF3 ? okrążeń 15
3. Kategoria KF2 ? okrążeń 18
4. Kategoria M60 ? okrążeń 12
5. Kategoria E60 ? okrążeń 12

BIEGI PRZEDFINAŁOWE
1. Kategoria KZ2 Narodowa ? okrążeń 11
2. Kategoria Baby Rok ? okrążeń 7
3. Kategoria Mini Rok ? okrążeń 10
4. Kategoria Junior Rok ? okrążeń 12
5. Kategoria Senior Rok ? okrążeń 14
6. Kategoria Super Rok ? okrążeń 13
BIEGI FINAŁOWE
1. Kategoria KZ2 Narodowa ? okrążeń 18
2. Kategoria Baby Rok ? okrążeń 12
3. Kategoria Mini Rok ? okrążeń 17
4. Kategoria Junior Rok ? okrążeń 20
5. Kategoria Rok 125 ? okrążeń 24
6. Kategoria Super Rok ? okrążeń 22

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Obowiązują zgłoszenia pisemne, wyłącznie na obowiązujących drukach, poświadczone przez macierzyste kluby, które należy przesłać na adres organizatora pocztą, faksem lub mailem w terminie do dnia 13 lipca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wpisowe przyjmowane będzie zgodnie z obowiązującymi regulaminami w sporcie kartingowym.
Nr konta organizatora zawodów: 73 2490 0005 0000 4530 1521 3800.
Zawodnicy zgłoszeni po wyznaczonym terminie mogą być przyjęci wyłącznie pod warunkiem opłacenia wpisowego w 2-krotnej wysokości.

7. SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek wg: Regulaminu Kartingowego CIK ? FIA wraz z załącznikami, Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA, Ramowego Regulaminu Sportu Kartingowego PZM 2011, Regulaminu Zawodów Kartingowych 2012 ? 2015 tekst jednolity na rok 2012, Komunikatów GKSK PZM na 2012 rok, Regulaminu Krajowego Pucharu ROK na 2012 rok, Regulaminu Krajowego Pucharu Easykart na 2012 rok.

8. WARUNKI UDZIAŁU
1. Zgłoszenie do zawodów (na obowiązującym formularzu zgodnie z RZK 2012 ? 2015 tekst jednolity na 2012 r.).
2. Licencja kartingowa ważna na 2012 rok z wpisaną przynależnością klubową wraz z certyfikatem.
3. Badania lekarskie zgodnie z Komunikatem GKSK Nr 9.2012.
4. Sprzęt zgodny z Regulaminem Zawodów Kartingowych 2012 ? 2015 tekst jednolity na 2012 r. i kartami technicznymi dla danej klasy i kategorii.
5. Opłacenie wpisowego.

Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zawodnika do zawodów jeżeli jego zgłoszenie nie wpłynęło w terminie.

9. PROTESTY I ODWOŁANIA
Ewentualne protesty należy składać na piśmie wraz z poświadczeniem wpłaty kaucji na ręce Dyrektora Zawodów. Kaucja za protest wynosi 500,- zł , za odwołanie 2.500,- zł.

10. NAGRODY
Nagrody zostaną przyznane w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej zgodnie z RZK 2012 ? 2015 (tekst jednolity na 2012).

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE KONCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania sankcji porządkowych i innych zaleceń dodatkowych.
2. Obowiązującym paliwem na zawodach jest paliwo typu handlowego, bezołowiowe Verva 98 pochodzące ze stacji paliw PKN ORLEN w Radomiu ul. Warszawska 17.
3. Organizator ubezpiecza zawody od OC.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania zawodów, treningów, jazd wolnych, w stosunku do zawodników, ich sprzętu, osób im towarzyszących, jak również strat powstałych od osób trzecich.
5. Obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy kartami w Parku Maszyn.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia w Parku Maszyn.
7. Obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się do ?Regulaminu korzystania z obiektu ?Kartodrom ? Radom?. Dokument ten udostępniany jest do zapoznania się na portierni oraz w Biurze Zawodów.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na obiektach Automobilklubu Radomskiego.
9. Obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zapisów zawartych w Regulaminie Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych PZM 2012, jak również z Ramowym Regulaminie Sportu Kartingowego PZM na rok 2011.
10. Organizator udostępnia odpłatnie miejsce kempingowe od dnia 25.07.2012 r. do dnia 27.07.2012. Ustawianie namiotów oraz samochodów, podłączenia prądu można dokonać po uzgodnieniu z kierownikiem toru.
11. Tablice ogłoszeń znajdują się przy Biurze Zawodów.
12. Stanowisko spawalnicze znajduje sie w budynku naprzeciwko parku zamkniętego.
13. Korzystanie z toru w czasie innym niż przewiduje Regulamin Uzupełniający jest zabronione.
14. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie są zawarte w: Regulaminie Kartingowym CIK ? FIA wraz z załącznikami, Międzynarodowym Kodeksie Sportowym FIA Ramowym Regulaminie Sportu Kartingowego na 2011 rok, Regulaminie Zawodów Kartingowych 2012 ? 2015 tekst jednolity na 2012 rok, Regulaminie Krajowego Pucharu ROK na 2012 rok, Regulaminie Krajowego Pucharu Easykart na 2012 rok, Regulaminie Ochrony Środowiska W Sportach Motorowych PZM 2012 oraz w Komunikatach GKSK na 2012 rok.
15. Organizator zastrzega sobie prawo uzupełnienia regulaminu zawodów odrębnymi komunikatami ogłoszonymi w trakcie zawodów ? wywieszanymi na tablicach informacyjnych.
16. Program minutowy zawodów opracowany zostanie po otrzymaniu zgłoszeń zawodników, co zostanie podane w odrębnym komunikacie.
17. Automobilklub Radomski udostępnia tor do treningów wolnych w piątek (27.07.2012 r.) w godz. 14.00 - 19.00 (z zabezpieczeniem medycznym) ? w ramach wpisowego (zgodnie z Komunikatem GKSK nr ).
18. Automobilklub Radomski odpłatnie udostępnia tor do jazd wolnych:
? w czwartek (26.07.2012 r.) w godz. 10.00 - 18.00 - odpłatność 120 zł od zawodnika
? w piątek (27.07.2012 r.) w godz. 9.00 - 13.00 - odpłatność 60 zł od zawodnika.
19. Korzystanie z toru w terminach innych niż wymienione w punkcie 16 powyższego regulaminu wymaga ustaleń z biurem AR (507 114 102, 48 364 17 14).
20. Przypomina sie o bezwzględnym obowiązku noszenia identyfikatorów przez zawodników i mechaników przez cały czas trwania zawodów oraz w czasie jazd wolnych i treningów wolnych w czwartek i piątek przed zawodami.
21. Opłaty za stoiska handlowe do indywidualnych ustaleń z organizatorem.
22. Baza noclegowa:

Motel "U Grubego" ul. Warszawska 98/100, 26-660 Jedlińsk , tel. 48 321 50 85, 48 340 25 88, http://www.hotelugrubego.pl, e-mail: info@hotelugrubego.pl

Hotel Aviator **** ul. Malczewskiego 18, 26-600 Radom, tel. 48/362 88 88, fax. 48/340 40 04, www.aviatorhotel.com.pl, e-mail recepcja@aviatorhotel.com.pl

Europejski *** ul. Słowackiego 11, 26-600 Radom, tel: 48 340 00 21, fax: 48 363 30 72
www.hoteleuropejski.radom.pl, e-mail: info@hoteleuropejski.radom.pl

Iskra ** ul. Planty 4, 26-610 Radom, tel./fax: 48 362 84 33, 48 363 87 45
www.hoteliskra.radom.pl, e-mail: hotel@hoteliskra.radom.pl

Gromada *** ul. Bulwarowa 15, 26-612 Radom, tel. 48 330 85 86, fax 48 331 45 02
www.gromada.pl, e-mail: radom@gromada.pl

Gromada *** ul. Narutowicza 9, 26-610 Radom, tel. 48 368 91 00, fax 48 368 91 21
www.gromada.pl, e-mail: radom@gromada.pl

Dyrektor Zawodów
Agnieszka Jabłońska

Regulamin zatwierdzono przez GKSK PZM w dniu 25.06.2012r.

Karting: 
Share

News

Kierowcy Rotax Max Challenge Poland ścigali się w Toruniu
W miniony weekend w Toruniu odbyła się pierwsza samodzielna runda Rotax Max... więcej
Regulamin Uzupełniający - 4 runda Rok Cup Poland, 24-26.09.2020r., Bydgoszcz.
Regulamin Uzupełniający,Program Minutowy,Zestawienie Sędziów.FORMULARZ... więcej
Druga runda FIA Akademii w Genk
W belgijskim Genk odbyła się druga runda FIA Kartingowych Mistrzostw Europy w... więcej
Regulamin Uzupełniający 1 Runda Rotax Max Challenge Poland, Toruń.
Regulamin Uzupełniający, 1 Runda Rotax Max Challenge Poland, 11-13.09.2020r.,... więcej
Trzecia runda Rok Cup Poland w Toruniu
W miniony weekend w Toruniu odbyła się trzecia odsłona serii pucharowej Rok Cup... więcej
Polacy w finałach mistrzostw Europy w Sarno
Czterech polskich kierowców wystartowało we włoskim Sarno w kolejnej rundzie... więcej
Polski reprezentant udanie w FIA Academy Trophy
W miniony weekend we włoskiej Adrii zakończył się pierwszy weekend wyścigowy... więcej
KMP 2020. Poznaliśmy nowych mistrzów Polski!
KMP 2020. Poznaliśmy nowych mistrzów Polski!W Przeźmierowie w miniony weekend... więcej
Komunikat 16.2020
Komunikat 16.2020 - Informacja Promotora Rok Cup Poland.
Znamy liderów Rok Cup Poland na półmetku serii
Kierowcy dwóch teamów są liderami klasyfikacji generalnych pięciu kategorii... więcej

Strony

- Archiwum