W dniu 30 lipca 2020 r. w siedzibie PZM Holding przy ul. Górczewskiej  228F odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PZM. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujące w związku z tym przepisy sanitarne,  posiedzenie odbyło się w nietypowych warunkach, bowiem uczestniczyło w nim z głosem decydującym 16 delegatów osobiście oraz 154 delegatów poprzez swoich pełnomocników. Łącznie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów reprezentowanych było 170 delegatów. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów wybrano Cezarego Droszcza

Podano pod głosowanie, a następnie jednogłośnie zatwierdzono: Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PZM w 2019 r.  które przedstawił Prezes PZM Michał Sikora oraz Sprawozdanie finansowe PZM, które omówił Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Tadeusz Kowalczyk.

Uchwalono również zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym PZM,  w zakresie możliwości organizowania posiedzeń organów dyscyplinarnych przy wykorzystaniu środków  bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również wprowadzenia zapisów dostosowujących RD  PZM do wymogów Kodeksu Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych opracowanego przez Ministerstwo Sportu.

Zarówno sprawozdanie Zarządu Głównego PZM ‘2019, jak i jednolity tekst Regulaminu dyscyplinarnego z dnia 30.07.2020 r. są dostępne na stronie internetowej PZM.