Lublin:

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o. w Lublinie

20-064 Lublin, ul. B. Prusa 8, lublin@pzm.pl

Tel. 81 53 34 204 - PZM OZDG LUBLIN
Tel. 81 74 78 493, fax 81 53 34 300

Elizówka

Auto-Giełda Elizówka - PZM OZDG Lublin Sp. z o.o.

Lubelska giełda samochodowa jest najwiekszą giełdą na wschodniej ścianie Polski. Giełda samochodowa odbywa się w każdą niedzielę na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce przy drodze nr 19 Lublin - Lubartów. Co tydzień na giełdę wjeżdża 1000 samochodów i odwiedza ją 5000 - 10000 osób. Lubelska giełda samochodowa zaprasza swoich klientów w godzinach od 22 w sobotę do 13 popołudniu w niedzielę. Można tu zarówno kupić jak i sprzedać samochody, motocykle, rowery, części, akcesoria, meble, odzież, sadzonki krzewów i drzew, itd.

tel.: * 81 53 34 204

Kontakt w sprawach organizacyjnych giełdy: 

Kierownik Robert Chwaluk

kom. 510 069 700

MAPA

CENNIK OPŁAT

Lp.   Nazwa usługi Opłata (PLN)
 
1 Sprzedaż samochodów osobowych, ciągników, przyczep campingowych 50,00
2 Wjazd lawet, przyczep, na których znajdują się samochody do sprzedaży 20,00
3 Sprzedaż samochodów ciężarowych, dostawczych i busów 55,00
4 Sprzedaż motocykli, itp. - pojedynczy wjazd 20,00
5 Sprzedaż motocykli z samochodów, z busów, przyczep
[ np. 4 motocykle na samochodzie : 26 + (4x8) = 58 ]
26,00 + 8,00 za każdą sztukę
6 Sprzedaż towarów przemysłowych, części samochodowych, przyczep samochodowych przy zajmowanej powierzchni do 5 m2. Powyżej 5 m2 za każde rozpoczęte 5 m2 dopłata wynosi 10,00 ,00 40,00
7 Sprzedaż z samochodu ciężarowego, naczepy samochodowej, ciągnikowej, np. przyczep samochodowych 55,00
8 Sprzedaż gastronomiczna w/g zawartych umów
9 Sprzedaż z ręki, wózka, skrzynki, koszyka 20,00
10 Opłata za parking niestrzeżony motocyklowy (przed bramą główną) 5,00
11 Opłata za parking niestrzeżony samochodowy 7,00
12 Jednorazowe wejście dla pieszych (dzieci do lat 6 zwolnione z opłaty) 1,00
13 Miesięczne opłaty za rezerwację miejsc do 5m2 (pod wiatami, na placu odzieżowym, na chodniku) 50,00

 

Regulamin Targowiska - Giełdy Samochodowej w Elizówce k/Lublina

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych - rozdział 5 i 6,
2. Zarządzenie Prezesa Zarządu PZM OZDG Sp. z o.o. w Lublinie

1. Targowisko - giełda samochodowa w Elizówce k/Lublina - prowadzone jest na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. który jest użytkownikiem wieczystym terenu, właścicielem wszystkich obiektów i urządzeń stałych.

2. Lubelski Rynek Hurtowy S.A. udostępnia teren i infrastrukturę Polskiemu Związkowi Motorowemu OZDG Sp. z o.o. w Lublinie na prowadzenie giełdy samochodowej w oparciu o Umowę współpracy.

3. Organizatorem giełdy samochodowej jest Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. w Lublinie.

4. Giełda samochodowa jest organizowana w każdą sobotę od godz. 22:00 i niedzielę do godz. 13:00, z wyłączeniem świąt o czym zainteresowani będą powiadomieni przez radiowęzeł.

5. Na terenie giełdy samochodowej może być prowadzona sprzedaż:
• samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów, przyczep, itp
• części i akcesoriów samochodowych,
• artykułów przemysłowych,
• artykułów spożywczych,
• artykułów żywnościowych w punktach gastronomicznych w miejscach określonych przez organizatora giełdy, na podstawie zawartych umów z podmiotami wyłonionymi w drodze przetargu,
• miejsc parkingowych dla osób odwiedzających giełdę,
• wejściówek dla pieszych.

6. Na targowisku - giełdzie samochodowej obowiązuje zakaz sprzedaży następujących towarów:
• napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa pod warunkiem posiadania zezwolenia określonego odrębnymi przepisami prawa,
• żywych zwierząt,
• nafty, benzyny, spirytusu oraz środków leczniczych,
• kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,
• broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,
• innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Zabrania się wnoszenia na teren giełdy alkoholu oraz prowadzenia gier hazardowych. Sprzedaż towaru, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie co do szkodliwości dla zdrowia, pochodzącego z kradzieży lub z nielegalnego źródła oraz w przypadku prowadzenia gier hazardowych będzie natychmiast wstrzymana przez kierownika giełdy, na którym ciąży obowiązek powiadomienia:
• Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie przy ul. 3-go Maja 4
• Rejonową Komendę Policji lub Komisariat Policji właściwy dla miejsca funkcjonowania targowiska

7. Przy wjeździe pobierana jest przez inkasenta opłata :
• targowa w wysokości określonej Uchwałą Rady Gminy Niemce
• za użytkowanie i eksploatację terenu w wysokości określonej Zarządzeniem Prezesa Zarządu PZM OZDG Sp. z o.o. w Lublinie

Inkasenci zobowiązani są do wydania pokwitowania za pobraną opłatę targową ( bilet Gminy Niemce ) i za użytkowanie terenu - paragon z kasy fiskalnej. W/w bilety należy zachować do kontroli. Brak biletu powoduje karę w wysokości 3 krotnej wartości opłaty. Bilety upoważniają do jednorazowego wjazdu na giełdę.

8. Za wjazd na parking i wejście dla pieszych pobierana jest opłata za użytkowanie terenu określona Zarządzeniem Prezesa PZM OZDG Sp. z o.o. w Lublinie. Bilety do wjazdu i wejścia są jednorazowe.

9. Rezerwacja stanowisk
Oznaczone i ponumerowane stanowiska są przedmiotem rezerwacji. Sprzedaż rezerwacji odbywa się w ostatnią i pierwszą niedzielę miesiąca. Brak wykupienia rezerwacji w w/w terminie spowoduje sprzedaż tego miejsca innej osobie. Miejsca rezerwowane są dozorowane przez obsługę do godz. 8:00 w niedzielę , po tym czasie miejsca mogą być zajmowane przez innych handlujących. Powierzchnia miejsc rezerwowanych i handlowych przy sprzedaży towarów, części samochodowych, akcesoriów itp. wynosi do 5m2. Przy korzystaniu z powierzchni powyżej 5m2 pobierana jest dopłata za każde rozpoczęte 5m2 w wysokości określonej przez Prezesa PZM OZDG Sp. z o.o. w Lublinie

10. Wysokość opłat musi być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń przy bramach wjazdowych.

11. Wyjazd samochodów na jazdy próbne i powrotny wjazd może odbywać się bramą specjalnie przeznaczoną do tego celu tj. nr 3 pod warunkiem:
• przy wyjeździe zgłoszenie faktu wyjazdu na próbę - inkasent na bilecie odnotowuje numer rejestracyjny pojazdu, ostempluje specjalną pieczątką i potwierdzi powyższe swoim podpisem
• przy ponownym wjeździe właściciel samochodu okazuje bilet wjazdowy z w/w adnotacją, a inkasent ma obowiązek sprawdzenia zgodności adnotacji na bilecie.

12. Podmioty handlujące mają prawo ponownego wjazdu na giełdę samochodową wyłącznie bramą nr 3,pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt 11.

13. Osoby, które dokonały zakupu na giełdzie rzeczy ciężkich, obszernych a posiadają bilet parkingowy  mają prawo wjazdu na giełdę na czas 0,5 godz. ( 30 min ) wyłącznie brama nr 3 pod warunkiem uiszczenia zastawu. Osoby nie posiadające bilety parkingowego mają obowiązek wykupienia biletu i uiszczenia zastawu. Inkasent pobiera zastaw co najmniej w wysokości opłat dla sprzedaży  samochodu, wpisuje nr rejestracyjny pojazdu, godzinę wjazdu, podpis – ewidencje pozostawia u siebie, a zwrotu zastawu dokonuje przy wyjeździe klienta z terenu giełdy. W przypadku przekroczenia określonego czasu wręcza klientowi bilet wjazdowy.  Bilet parkingowy uprawnia do jednorazowego wjazdu na teren giełdy po odbiór zakupionego towaru.  Wjazd za kaucją, po odbiór zakupionego towaru nie uprawnia do wystawienia samochodu na sprzedaż i w myśl regulaminu będzie traktowany jako brak opłaty uprawniającej do sprzedaży samochodu..

14. Przepisy porządkowe:

Uczestnicy giełdy mają obowiązek:

• posiadania biletu wjazdu,
• ustawienia pojazdów do sprzedaży wg wskazań obsługi targowiska,
• ustawiania przyczep, lawet, w miejscach do tego przeznaczonych i wg wskazań obsługi targowiska,
• organizacje handlowe i osoby prowadzące działalność gastronomiczną lub usługową mają obowiązek utrzymania w czystości miejsc, na których prowadzą działalność i terenu bezpośrednio przyległego,
• uczestnicy targowiska obowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu, przepisów higieniczno-sanitarnych, przeciwpożarowych oraz do stosowania bieżących poleceń pracowników obsługujących giełdę pod rygorem usunięcia z targowiska bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

Kierownik giełdy zobowiązany jest:

• do sprawdzenia terenu giełdy w sobotę o godz. 22:00 odnośnie czystości terenu i czy na terenie giełdy nie parkują pojazdy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sporządza notatkę i zawiadamia przedstawiciela Lubelskiego Rynku Hurtowego,
• do posiadania Zarządzeń Prezesa PZM OZDG Sp. z o.o. w zakresie obowiązujących opłat,
• do posiadania Regulaminu Targowiska oraz ogłoszenia niniejszego regulaminu w Internecie,
• do egzekwowania przestrzegania przez osoby przebywające na targowisku przepisów niniejszego regulaminu, zwłaszcza przez podejmowanie stosownych przedsięwzięć zmierzających do ukarania sprawcy wykroczenia oraz usunięcia z terenu giełdy osób stwarzających zagrożenie ładu i porządku publicznego,
• organizowanie udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej przez wezwanie pogotowia ratunkowego,
• w razie potrzeby zawiadomienie Inspektora Sanitarnego lub Policji,
• do ogłoszenia przez radiowęzeł informacji o zmianie opłat i wprowadzenia stawek do kas rejestrujących,
• do przeszkolenia inkasentów w zakresie pobierania opłat,
• do ogłoszenia przez radiowęzeł w przypadku odwołania organizacji giełdy na okoliczność świąt lub innych sytuacji,
• ma prawo czasowo zamykać wjazd na targowisko, gdy liczba pojazdów znajdujących się na terenie osiągnie stan maksymalny.

Nadzór nad całością targowiska sprawują pracownicy upoważnieni przez Prezesa Zarządu PZM OZDG Sp. z o.o. w Lublinie

Lublin, dnia 22 marca 2010 roku

 

Miejscowość: 
Województwo: 
Usługi: 
OZDG (Spółka zarządzająca): 

News: Elizówka

OŚWIADCZENIE
W reakcji na zamieszczoną na facebook’owym profilu... więcej
TARGI AGRO-PARK
W dniach 4-5 marca odbyły się TARGI AGRO-PARK. My również... więcej
 

Stacje Kontroli Pojazdów:
Województwo:
Stacje Obsługi Pojazdów:
Województwo:
Rzeczoznawcy PZM, samochodowi, opinie i wyceny:
Województwo:
Ośrodki Szkolenia Kierowców, prawo jazdy i doskonalenie techniki jazdy:
Województwo:
Bony INTERRISK TU S.A. VIG:
Menu:
Zwieranie ubezpieczeń:
Województwo:
Ubezpieczenia – oferty specjalne
Zachęcamy wszystkich do skorzystania z naszej wyjątkowej oferty internetowej na ubezpieczenie turystyczne Bon Voyage (krótko i długoterminowe, indywidualne i rodzinne) oraz ubezpieczenie assistance (w ofercie krótkoterminowe assistance zagraniczne!). Bliższe informacje o wszystkich ww. ubezpieczeniach dostępne są także na tej stronie pod Karta PZM.

Przypominamy, że Kluby będące organizatorami wszelkich imprez samochodowych, motocyklowych, caravaningowych oraz spotkań rekreacyjno-sportowych, mogą skorzystać z unikalnych programów ubezpieczeniowych OC (dobrowolne) i NNW przygotowanych na prośbę Związku przez towarzystwo ubezpieczeń INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group. Oba programy są atrakcyjne cenowo i umożliwiają Klubom wybór wariantu najlepiej odpowiadającego ich potrzebom – więcej informacji patrz tutaj.

Przypominamy też, że Klubom zrzeszonych w PZM, a także członkom tych Klubów i ich pracownikom oraz pracownikom wszystkich struktur organizacyjnych PZM, INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group oferuje kompleksowe ubezpieczenie DOM MAX ze specjalną zniżką w wysokości 30%. Ubezpieczenie to dostępne jest w Spółkach PZM będących agentami INTERRISK TU S.A. VIG i w oddziałach INTERRISK.
Biura Obsługi Turystycznej:
Województwo:
Winiety:
Województwo: