Pomoc

Pomoc ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia i rehabilitacji więcej

KIBICE SOLIDARNIE Z ŻUŻLOWCAMI

Rozmowa z Cezarym Droszczem - prezesem Fundacji Polskiego Związku Motorowego

CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2

Upowszechniamy wiedzę o zasadach:

 • udzielania pierwszej pomocy
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym więcej

Pomoc dla Tomasza Golloba

23 kwietnia 2017 roku Tomasza Golloba uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów motocrossowych w Chełmnie, wiemy że sytuacja zdrowotna Tomasza jest trudna, całe środowisko żużlowe mocno trzyma kciuki za naszego Mistrza. Nadszedł czas na uruchomienie zorganizowanej pomocy. Mamy wiele sygnałów z całej Polski, że kibice, zawodnicy, sponsorzy czarnego sportu chcą pomóc na różne sposoby.

Polski Związek Motorowy jako formalny operator akcji oraz PGE Ekstraliga jako jej inicjator postanowiły wspólnie koordynować pomoc dla Tomasza Golloba.

Uznaliśmy, że naturalnym miejscem, gdzie można zbierać środki na pomoc dla naszego Mistrza jest Fundacja PZM, która uruchomiła specjalne konto dedykowane tylko Tomaszowi Gollobowi.

Wspólnie z Fundacją PZM zachęcamy do wpłacania środków na konto:

Fundacja Polskiego Związku Motorowego
ul.Górczewska 228F
01-460 Warszawa
BZ WBK   24 1090 2590 0000 0001 3520 7574

z dopiskiem "Pomoc dla Tomasza Golloba".

Share

Cele Fundacji

Fundacja Polskiego Związku Motorowego została powołana do życia w dniu 5 grudnia 2007 roku. Powstała z myślą o niesieniu pomocy ofiarom wypadków drogowych i sportowcom sportów motorowych. Fundacja pragnie też zapobiegać wypadkom drogowym poprzez propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ograniczać skutki wypadków poprzez upowszechnianie wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy. O życiu lub śmierci człowieka decydują pierwsze minuty po wypadku. Od naszych umiejętności zależy więc często ludzkie życie.

 

 

Misję społeczną Fundacji można streścić w następującym zdaniu: 
Zapobiegać wypadkom drogowym, a jeśli się wydarzą, ograniczać ich skutki i pomagać ich ofiarom.

Podstawowe cele Fundacja Polskiego Związku Motorowego realizuje poprzez finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, pomoc rzeczową ofiarom wypadków drogowych i sportowcom poszkodowanym podczas imprez sportowych.

Fundacja kładzie szczególny nacisk na edukację. Działamy na rzecz rozpowszechniania wiedzy o warunkach bezpiecznego poruszania się po drogach - wspomagamy programy badawcze, organizujemy szkolenia i kursy edukacyjne. Fundacja angażuje się w różne inicjatywy związane z celami Fundacji, zarówno we współpracy z instytucjami publicznymi jak i prywatnymi sponsorami.

Podsumujmy:

Cele Fundacji to:

 • niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia oraz rehabilitacji
 • niesienie pomocy sportowcom sportów motorowych, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów sportowych w procesie leczenia oraz rehabilitacji;
 • upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych;
 • upowszechnienie w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Swoje cele Fundacja Polskiego Związku Motorowego realizuje przez:

 • udzielanie pomocy finansowej ofiarom wypadków drogowych w zakresie kosztów leczenia oraz rehabilitacji;
 • udzielanie pomocy finansowej sportowcom sportów motorowych - ofiarom wypadków mających miejsce w toku imprez sportowych;
 • finansowanie lub udział w finansowaniu aparatury medycznej oraz innych urządzeń służących do leczenia oraz rehabilitacji osób, o których mowa w pkt 1 oraz 2, jak również urządzeń służących do poprawy jakości życia osób, o których mowa w pkt 1 oraz 2 dotkniętych niepełnosprawnością;
 • inicjowanie, realizowanie lub wspieranie:
  - programów badawczych i ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapobiegania wypadkom drogowym,
  - programów i inicjatyw podejmowanych przez instytucje zaangażowane w rehabilitację ofiar wypadków drogowych oraz sportowców sportów motorowych – ofiar wypadków mających miejsce w toku imprez sportowych;
  - międzynarodowych programów współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  - szkoleń i programów edukacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
  - programów informacyjnych służących propagowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • inicjowanie, organizowanie lub wspieranie konferencji i seminariów związanych z zakresem działalności Fundacji;
 • inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie działalności informacyjnej i wydawniczej w odniesieniu do spraw objętych zakresem działania Fundacji;
 • współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi zainteresowanymi w realizacji celów, będących celem Fundacji, włączając w to wspieranie ich działań w obrębie tych celów;
 • uczestnictwo w organizacjach zrzeszających polskie lub zagraniczne fundacje, których działalność statutowa odpowiada działalności Fundacji;
 • współpracę z organami państwowymi oraz samorządowymi w sprawach objętych zakresem działania Fundacji.

Pomoc poszkodowanym żużlowcom

W styczniu 2013 roku Fundacja Polskiego Związku Motorowego rozpoczyna akcję "pomoc poszkodowanym żużlowcom". Prośba do zainteresowanych darczyńców o wpłaty na rachunek bankowy fundacji z dopiskiem "żużel" lub "sport żużlowy". Kwoty otrzymane na ten cel fundacja przekaże żużlowcom, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów, jako pomoc w procesie i rehabilitacji. Fundacja (okresowo w zależności od wpłat - kwartalnie lub raz na pół roku) będzie zamieszczać informacje o wysokości otrzymanych i rozdysponowanych kwot. Uprzejmie prosiłaby, jeśli istnieje taka możliwość o dopisanie pod tym tekstem poniższej informacji:

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Fundacji na rzecz poszkodowanych żużlowców są:

Angelika Nowak
Agnieszka Ratowska - Gniadek

 

 

Pomoc sportowcom sportów

motorowych, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów więcej

1% Podatku

W formularzu PIT prosimy wpisać:
Fundacja Polskiego Związku Motorowego

KRS 0000302278

- sport żużlowy